Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Łosie występują górskie siedliska lasowe z dominującymi jodłą i bukiem . Średni wiek lasów wynosi 77 lat , a przeciętna zasobność 313 m3/ha.

Hodowla lasu

Wszystkie prace z zakresu zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Łosie realizowane są w oparciu o 10-letnie Plany Urządzania Gospodarstwa Leśnego.

Ochrona lasu

Zagrożenia dla lasu dzieli się na trzy grupy: 1. abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne: śnieg, szadź, silne wiatry, ulewne deszcze itp. 2. biotyczne – spowodowane przez szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne; 3. antropogeniczne – wywołane działalnością człowieka – zaśmiecanie lasu, pożary, zanieczyszczenia powietrza.

Użytkowanie lasu

Wielkość pozyskania drewna w Nadleśnictwie Łosie określa plan urządzania lasu, sporządzony na okres 10 lat.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Łosie nadzoruje gospodarkę łowiecką na 5 obwodach łowieckich dzierżawionych kołom łowieckim oraz prowadzi jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie nr 199 o pow. 6 192 ha, w tym leśnej 3 116 ha

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zasady prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

Drogi leśne

Drogi leśne