Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka Nadleśnictwa Łosie

Nadleśnictwo Łosie nadzoruje gospodarkę łowiecką na 5 obwodach łowieckich dzierżawionych kołom łowieckim oraz prowadzi jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie nr 216 o pow. 5 500 ha, w tym leśnej 2900 ha

Tutejsze łowiska to królestwo jelenia karpackiego oraz chronionych prawem dużych drapieżników - wilka i rysia. Udział zwierzyny drobnej i ptactwa jest nieznaczny. Łowiska z uwagi na walory krajobrazowe, wielogatunkowy las i wysoki stan zwierzyny grubej, są bardzo atrakcyjne dla myśliwych. Nie bez znaczenia jest również dobra jakość trofealna. Nie należą do rzadkości medalowe wieńce jeleni, w mniejszym stopniu dotyczy to parostków rogaczy.
Polowania w łowiskach Nadleśnictwa Łosie wymagają od myśliwych dobrej kondycji fizycznej.

 

Informacje dotyczące zgłaszania szkód łowieckich.

 

  1. Wniosek o szacowanie szkód łowieckich można złożyć:

– osobiście w biurze nadleśnictwa w dni robocze, od poniedziałku do piątku

  w godzinach od 715–1515 .

– w formie elektronicznej na załączonym poniżej druku – email: losie@krakow.lasy.gov.pl

– listownie na adres Nadleśnictwa Łosie, Łosie 39, 38-312 Ropa

  1. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Nadleśnictwa.
  2. Zgłoszenie musi być podpisane przez posiadacza uprawy/płodu rolnego.
  3. Zespół szacujący jest zobowiązany do oszacowania szkody w uprawach i płodach rolnych w terminie do 7 dni od wpływu wniosku. O terminie szacowania posiadacz uprawy może być zawiadomiony pisemnie, pocztą elektroniczną lub przez SMS.
  4. Druk wniosku jest dostępny poniżej lub w następujących miejscach:

– w biurze nadleśnictwa, pokój nr 7 lub Sekretariat,

– w kancelarii Leśnictwa Brunary,

– w sołectwach, gdzie został przekazany za pośrednictwem urzędów gmin.