Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka Nadleśnictwa Łosie

Nadleśnictwo Łosie nadzoruje gospodarkę łowiecką na 5 obwodach łowieckich dzierżawionych kołom łowieckim oraz prowadzi jeden Ośrodek Hodowli Zwierzyny w obwodzie nr 199 o pow. 6 192 ha, w tym leśnej 3 116 ha

Informacje dotyczące zgłaszania szkód łowieckich w obwodzie 199

Zasięg obwodu łowieckiego nr 199 można sprawdzić: https://miip.geomalopolska.pl/imap/?locale=pl&login=true&gui=new#gpmap=gp331

  1. Wniosek o szacowanie szkód łowieckich można złożyć:

– osobiście w biurze nadleśnictwa w dni robocze, od poniedziałku do piątku

  w godzinach od 715–1515 .

– w formie elektronicznej na załączonym poniżej druku – email: losie@krakow.lasy.gov.pl

– listownie na adres Nadleśnictwa Łosie, Łosie 39, 38-312 Ropa

  1. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Nadleśnictwa.
  2. Zgłoszenie musi być podpisane przez posiadacza uprawy/płodu rolnego.
  3. Zespół szacujący jest zobowiązany do oszacowania szkody w uprawach i płodach rolnych w terminie do 7 dni od wpływu wniosku. O terminie szacowania posiadacz uprawy może być zawiadomiony pisemnie, pocztą elektroniczną lub przez SMS.
  4. Druk wniosku jest dostępny poniżej lub w następujących miejscach:

– w biurze nadleśnictwa, pokój nr 7 lub Sekretariat,

– w kancelarii Leśnictwa Brunary,

– w sołectwach, gdzie został przekazany za pośrednictwem urzędów gmin.

 

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie” z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Ośrodki hodowli zwierzyny LP

Oprócz myśliwych o zwierzęta leśne dbają także leśnicy. Na ich terenach znajduje się 207 obwodów łowieckich, które stanowią 141 ośrodki hodowli zwierzyny (OHZ). Zajmują one powierzchnię ponad 1,8 mln ha.

 

Co robimy w łowiectwie

Leśnicy uczestniczą w ustalaniu liczebności zwierzyny leśnej, co jest konieczne do prowadzenia właściwej gospodarki populacjami zwierzyny. Polega ona na utrzymaniu stanu liczebnego zwierzyny na poziomie, który z jednej strony gwarantuje zachowanie trwałości lasów, z drugiej – daje gwarancję właściwego rozwoju populacjom zwierząt.

W ramach gospodarki łowieckiej leśnicy także:

  • zagospodarowują łowiska, np. przygotowując poletka łowieckie w lasach, wzbogacając skład gatunkowy drzewostanów i obrzeży lasu,
  • dokarmiają zwierzęta, głównie zimą, aby pomóc zwierzynie w okresach, gdy ma ona utrudniony dostęp do pokarmu naturalnego; dokarmianie powinno ograniczać szkody, jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych i lasach,
  • wprowadzają do lasu zwierzęta, które wcześniej występowały na danym terenie (tzw. reintrodukcja) oraz te, których liczebność drastycznie się zmniejszyła (w tym wypadku mówimy o restytucji). Przykładem może być reintrodukcja żubra, który do roku 1925 został w Polsce niemal wytępiony. Z sukcesem przeprowadza się obecnie m.in. reintrodukcję cietrzewia. Z restytucji warto wymienić hodowlę zajęcy i kuropatw prowadzoną w Nadleśnictwie Świebodzin,
  • prowadzą szkolenia z zakresu łowiectwa, w tym także staże dla nowo wstępujących w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego,
  • współpracują z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych, realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Elementem gospodarki łowieckiej są odstrzały zwierzyny. Odbywają się one zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m.in. okresy, w których można na konkretne zwierzęta polować. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny – bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska.

Łowiectwo jest w naszym kraju trwale wpisane w kulturę narodową. Znalazło odbicie w sztuce i literaturze. Uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi i kultywują dawne zwyczaje.

 

Obwód łowiecki nr 199 OHZ Nadleśnictwa Łosie

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXXVI/479/21, Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10.03. 2021 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa Małopolskiego, przy Nadleśnictwie Łosie funkcjonuje Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) stanowiący obwód łowiecki nr 199. Powierzchnia tego obwodu wynosi blisko 6,2 tys. ha. Powierzchni leśna stanowi ok. 50 % powierzchni obwodu. W związku z powyższym obwód zaklasyfikowany został jako obwód leśny. Powierzchnia obwodu po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. t.j. (Dz.U. z 2023r. poz 1082), wynosiła niespełna 6,2 tys. ha. Zgodnie z rejestrem powierzchniowym obwodów łowieckich, stanowiący załącznik powyższej uchwały obwód łowiecki nr 199 położony jest na terenie Powiatu Gorlickiego, w Gminach Ropa oraz Uście Gorlickie.