Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Zagrożenia dla lasu dzieli się na trzy grupy: 1. abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne: śnieg, szadź, silne wiatry, ulewne deszcze itp. 2. biotyczne – spowodowane przez szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne; 3. antropogeniczne – wywołane działalnością człowieka – zaśmiecanie lasu, pożary, zanieczyszczenia powietrza.

Drzewostany Nadleśnictwa Łosie, ze względu na urozmaiconą strukturę gatunkową i wiekową, są ze swej natury odporne na szkodliwe działanie wszystkich powyższych czynników. Jednak z powodu ukształtowania terenu - południkowy układ pasm górskich - są one w większym, lub mniejszym stopniu zagrożone szkodami powodowanymi przez wiatry i okiść, a głównie przez szadź powstającą z przechłodzonej mgły nawiewanej przez przełęcze na południu nadleśnictwa.

Szkody w uprawach i młodnikach są wyrządzane głównie przez zwierzynę płową. Szczególnie narażone są sadzonki jodły - głównego gatunku lasotwórczego, oraz domieszkowych gatunków liściastych. W Nadleśnictwie stosuje się :

  • zabezpieczanie repelentami,
  • grodzenie upraw leśnych,
  • wykładanie drzew zgryzowych w okresie zagrożenia szkodami.

Nadleśnictwo Łosie prowadzi również na niewielkich powierzchniach zwalczanie skutków działalności grzybów wywołujących raka modrzewia oraz raka jodły w uprawach.

Ze względu na skład gatunkowy drzewostanów i ich dopasowanie do siedliska oraz kondycję zdrowotną zagrożenie od szkodników owadzich jest niewielkie. Jedyny problem stanowi lokalnie obiałka pędowa w uprawach jodłowych.

Realizuje się ochronę pożytecznej fauny podejmując min. takie działania jak:

  • dokarmianie ptaków w zimie,
  • czyści się i wywiesza budki lęgowe dla ptaków,
  • pozostawia się w lesie drzewa tzw. ekologiczne do zasiedlania przez ssaki i ptaki,
  • wyznacza się i chroni ostoje zwierząt;