Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

Zasady prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

WAŻNY KOMUNIKAT

Dotyczy: sposobu załatwiania spraw dot. nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności SP


W związku z panującym w Polsce stanem epidemii spowodowanym pandemią
koronawirusa Nadleśnictwo Łosie zawiadamia, że od dnia 01 kwietnia 2020 r.
aż do odwołania (tj. usunięcia stosownego komunikatu ze strony www naszej jednostki)
wszelkie wnioski dotyczące prowadzenia gospodarki w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną
na adres: losie@krakow.lasy.gov.pl .
Ponadto informuję, że ewentualna realizacja wniosków związanych z ustaleniem
zadań z zakresu gospodarki leśnej lub cechowaniem drewna odbywać się będzie
zgodnie z zasadą maksymalnego unikania bezpośredniego kontaktu właściwego
pracownika służby leśnej z wnioskodawcą (oględziny lasu lub ocechowanie wskazanej
przez wnioskodawcę partii drewna odbywać się będzie bez udziału Wnioskodawcy).
Dokumenty wynikające z realizacji wniosków dot. nadzoru nad lasami gospodarki
w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa można będzie odbierać
ze skrzynek wyłożonych przed kancelariami poszczególnych leśnictw, wyłącznie
we wcześniej telefonicznie umówionym z właściwym terytorialnie
leśniczym/podleśniczym terminie.
Mając na względzie dbałość o zdrowie zarówno Wnioskodawców
jak i Pracowników realizujących powierzone zadania z w/w zakresu, apeluję do Państwa
2
o odłożenie spraw których realizacja, bez szkody dla lasu, może nastąpić w terminach
późniejszych .
W celu uzyskania bieżących porad i informacji dotyczących prowadzenia
prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
należy kontaktować się telefonicznie z właściwymi terytorialnie
leśniczymi/podleśniczymi lub odpowiednim pracownikiem merytorycznym działu
gospodarki leśnej.
Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Łosie
www.losie.krakow.lasy.gov.pl w zakładce „Nasza praca” → ”Nadzór nad lasami
niepaństwowymi”.
Wszystkich adresatów niniejszego komunikatu uprzejmie proszę wyrozumiałość!

 

Z poważaniem,
Bartłomiej Sołtys
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

 

====================================================================

 

1. Właściciel/współwłaściciel/zarządca składa do nadleśnictwa wniosek o ocechowanie drewna po ścince i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

2. Jeżeli wniosek jest kompletny zostaje zarejestrowany w dzienniku podawczym nadleśnictwa. Kopia wniosku zostaje przesłana (pocztą elektroniczną) do właściwego pracownika terenowej służby leśnej, który potwierdza elektronicznie odbiór wniosku.

3. W terminie 30 dni od daty wpływu wniosku pracownik dokonuje oceny zgodności wykonanego przez wnioskodawcę zabiegu z zapisami uproszczonego planu urządzania lasu. Jeżeli  wykonany  zabieg jest zgodny z zapisami uproszczonego planu, pracownik terenowej służby leśnej  dokonuje ocechowania drewna i wystawia świadectwo legalności pozyskania drewna w 2 egzemplarzach, oryginał dla wnioskodawcy, kopie przekazuje do nadleśnictwa do specjalisty SL ds. użytkowania lasu i BHP celem odnotowania pozyskanej masy w operacie. Wnioskodawca otrzymuje oryginał świadectwa potwierdzając fakt jego otrzymania podpisem na kopii.

4. W przypadku gdy  wnioskodawca dokonuje wyrębu w rozmiarze znacząco przekraczającym ustalenia planu urządzania lasu, pracownik terenowej służby leśnej odmawia legalizacji drewna oraz składa na piśmie informację do nadleśnictwa. Nadleśnictwo podejmuje działania zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Gorlickim.

5. Na prośbę właściciela/ współwłaściciela /zarządcy pracownik służby leśnej może dokonać wyznaczenia drzew do ścinki. Czynność ta wykonywana jest w ramach doradztwa świadczonego przez nadzór na rzecz właścicieli/ współwłaścicieli/ zarządców lasu.