Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

Zasady prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

WAŻNY KOMUNIKAT

Dotyczy: sposobu załatwiania spraw dot. nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności SP


W związku z panującym w Polsce stanem epidemii spowodowanym pandemią koronawirusa Nadleśnictwo Łosie apeluje, aby wszelkie wnioski dotyczące prowadzenia gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa były w miarę możliwości  składane drogą elektroniczną na adres: losie@krakow.lasy.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP (adres elektronicznej skrzynki podawczej: pgl__lp_0313/SkrytkaESP). Rekomenduje się wykorzystywanie do tego celu funkcjonalności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelniania autentyczności podpisu analogowego z użyciem podpisu Profilem zaufanym (bezpłatne narzędzie dostępne pod adresem https://pz.gov.pl/ ).

Ponadto informuję, że realizacja wniosków związanych z ustaleniem zadań z zakresu gospodarki leśnej lub cechowaniem drewna odbywać się będzie zgodnie z zasadą konieczności maksymalnego unikania bezpośredniego kontaktu właściwego pracownika służby leśnej z wnioskodawcą (oględziny lasu lub ocechowanie wskazanej przez wnioskodawcę partii drewna odbywać się mogą bowiem bez udziału Wnioskodawcy). Dokumenty wynikające z realizacji wniosków dot. nadzoru nad lasami gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, można będzie odbierać elektronicznie lub m.in. ze skrzynek wyłożonych przed kancelariami poszczególnych leśnictw po wcześniej telefonicznie umówionym z właściwym terytorialnie leśniczym/podleśniczym terminie. Mając na względzie dbałość o zdrowie zarówno Wnioskodawców jak i Pracowników realizujących powierzone zadania z w/w zakresu, apeluję do Państwa o odłożenie spraw których realizacja, bez szkody dla lasu, może nastąpić w terminach późniejszych.

 W celu uzyskania bieżących porad i informacji dotyczących prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, należy kontaktować się telefonicznie z właściwymi terytorialnie leśniczymi/podleśniczymi lub odpowiednim pracownikiem merytorycznym działu gospodarki leśnej. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Łosie www.losie.krakow.lasy.gov.pl w zakładce „Nasza praca” → ”Nadzór nad lasami niepaństwowymi”.

Wszystkich adresatów niniejszego komunikatu uprzejmie proszę wyrozumiałość.

 

Z poważaniem,
Bartłomiej Sołtys
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

====================================================================

 

1. Właściciel/współwłaściciel/zarządca składa do nadleśnictwa wniosek o ocechowanie drewna po ścince i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna (wskazując formę własności jaką się legitymuje)

2. Jeżeli wniosek jest kompletny zostaje on zarejestrowany w dzienniku podawczym nadleśnictwa. Kopia wniosku zostaje przesłana (pocztą elektroniczną) do właściwego pracownika terenowej służby leśnej, który potwierdza elektronicznie odbiór wniosku.

3. W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku pracownik dokonuje oceny zgodności wykonanego przez wnioskodawcę zabiegu z zapisami uproszczonego planu urządzania lasu (UPUL). Jeżeli  wykonany  zabieg jest zgodny z zapisami uproszczonego planu, pracownik terenowej służby leśnej  dokonuje ocechowania drewna i wystawia świadectwo legalności pozyskania drewna w 2 egzemplarzach (oryginał dla wnioskodawcy, kopie przekazuje do nadleśnictwa do specjalisty SL ds. użytkowania lasu i BHP) celem odnotowania pozyskanej masy w operacie. Wnioskodawca otrzymuje oryginał świadectwa potwierdzając fakt jego otrzymania podpisem na kopii.

W przypadku braku aktualnego UPUL, lub uzasadnionej stanem lasu konieczności pozyskania masy powyżej wskazówki określonej w tym planie,  należy każdorazowo skontaktować się z nadleśnictwem celem procedowania takiej sprawy wg odrębnego trybu.

4. W przypadku gdy  wnioskodawca dokonuje wyrębu w rozmiarze znacząco przekraczającym ustalenia planu urządzania lasu, pracownik terenowej służby leśnej odmawia legalizacji drewna oraz składa na piśmie informację do nadleśnictwa. Nadleśnictwo podejmuje działania zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Gorlickim.

5. Na prośbę właściciela/ współwłaściciela /zarządcy pracownik służby leśnej może dokonać wyznaczenia drzew do ścinki. Czynność ta wykonywana jest w ramach doradztwa świadczonego przez nadzór na rzecz właścicieli/ współwłaścicieli/ zarządców lasu.