Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego

Kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.Prowadzi całość spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu w tym ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasu, innych działów zagospodarowania lasu, użytkowania lasu, ochrony środowiska, gospodarkę łowiecką, marketing, sprzedaż drewna i użytków ubocznych, redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznych, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, obsługę GPS i Leśnej Mapy Numerycznej, certyfikację gospodarki leśnej, portal leśno-drzewny i e-drewno, NATURA 2000, edukację leśną społeczeństwa, BHP, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, stan posiadania, rejestr gruntów, udostępnianie lasu, urządzanie lasu, retencję górską,umowy najmu i dzierżaw gruntów, deklaracje podatku leśnego i rolnego,

Główny Księgowy

Kieruje Działem Finansowo-Księgowym.Prowadzi ewidencję i formalno-rachunkową kontrolę dokumentów, rozliczenia należności i zobowiązań,  podatki PIT, VAT, deklaracje rozliczeniowe z ZUS, PFRON itp., plany finansowe, analizy i sprawozdawczość, naliczanie płac, kasa, obsługa bankowa, windykacje wszystkich należności

Sekretarz

Kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym. Prowadzi sprawy związane z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa – ewidencja środków trwałych i wyposażenia, amortyzacja, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych, magazyn i zaopatrzenie, gospodarka transportowa, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka remontowo-inwestycja, archiwum, zamówienia publiczne, ubezpieczenia majątkowe, deklaracje podatku od nieruchomości, pozostała sprzedaż, ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych, BIP NDL, administracja SILP, rozliczenia mandatowe, rejestr pieczęci.

Komendant Posterunku Straży Leśnej

Zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz wykonywanie innych zadań związanych z ochroną mienia pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.Prowadzi kancelarię niejawną, zadania z zakresu obronności, magazyn broni.

Specjalista ds. pracowniczych

Prowadzi sprawy z zakresu kadr i płac, organizacji, spraw socjalnych, szkoleń, świadczeń pracowniczych (umundurowanie, odzież robocza, deputat opałowy), PKZP,  ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty, badania okresowe, obsługa sekretariatu.

Inżynier Nadzoru

Sprawuje kontrolę funkcjonalną w nadleśnictwie - prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych.

Prowadzi skargi i wnioski.

 

Stan zatrudnienia w Nadleśnictwie Łosie na 2021 rok wynosi 53 osoby.

w tym:  Służba Leśna 40 osób

             Adm. poza SL 7 osób

             Stażyści 3 osoby

             robotnicy 3 osoby


Nadleśnictwo Łosie podzielone jest na jeden Obręb Leśny w skład których wchodzi 13 Leśnictw:

·     Kwiatoń, Regetów, Magura, Szymbark, Bielanka, Ropa, Uście Gorlickie, Hańczowa, Ropki, Wysowa,  Brunary, Stawisza, Izby,

 

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Łosie w załączeniu