Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Łosie w obecnych granicach utworzone zostało w 1972 roku. Tereny leśne kryją do chwili obecnej wiele ciekawych śladów historii tych ziem.

Teren zasięgu Nadleśnictwa objęty był w okresie I wojny światowej (głównie w 1915 roku)  walkami wojsk rosyjskich i austrowęgierskich, stąd na terenie nadleśnictwa znajduje się kilkadziesiąt zabytkowych cmentarzy wojennych. Liczne są również ślady w postaci kapliczek, drewnianych cerkwi i fundamentów po dawnych domostwach pozostałych po mieszkańcach tych ziem - Łemkach.


W skład obecnego nadleśnictwa wchodzą  lasy byłych właścicieli ziemskich oraz lasy na gruntach porolnych zalesionych po II wojnie światowej. W początkowym, powojennym okresie gospodarka opierała się na prowizorycznej tabeli klas wieku, sporządzonej w 1945 roku dla Nadleśnictwa Ropa. Nadleśnictwo Łosie powstało w 1952 roku w wyniku podziału Nadleśnictwa Ropa.
W 1969 roku włączono do tutejszego nadleśnictwa w całości Nadleśnictwo Śnietnica a w 1972 część N-ctwa Gładyszów. Pierwsze prowizoryczne plany urządzania sporządzono na okres 1.01.1953 r. - 31.12.1962 r. Definitywny plan urządzania lasu sporządzony został wg stanu na dzień 1.10.1965r. Podzielił on powierzchnię leśną na dwie kategorie: I - lasy ochronne i II - lasy gospodarcze. Przyjęto roczny etat na poziomie 35.5 tys. m³. Został on przekroczony wskutek uprzątania d-stanów, zwłaszcza młodszych klas wieku, uszkodzonych przez huragan.
Plan I rewizji urządzania lasu wykonano dla n-ctwa na okres od 1.10.1975 r. do 30.09.1985 r. Było to już nadleśnictwo w obecnych granicach. W wyniku uszkodzenia d-stanów przez szadź, okiść i wiatr nastąpiło znaczne przekroczenie etatu użytkowania przedrębnego. Powstały duże powierzchnie poklęskowe, uprzątane i odnawiane w latach 1979-1983.


Plan II rewizji urządzania lasu sporządzono na okres od 1.01.1989 do 31.12.1998 r. Całość lasów  Nadleśnictwa Łosie zaliczono do grupy I - lasy ochronne. Przejęcia znacznej powierzchni gruntów porolnych pod zalesienia i stan zdewastowanych przez klęskę szadzi lasów, spowodowały zwiększenie zadań w dziale zalesień, pielęgnacji i melioracji.
Przyjęto następujące typy siedliskowe: las górski i las łęgowy górski. Analiza wskaźników stanu zasobów leśnych wskazuje na znaczny wzrost przeciętnego zapasu oraz przeciętnego wieku d-stanów. Nastąpiły również korzystne zmiany w składzie gatunkowym - wzrost powierzchni d-stanów z jodłą, bukiem i modrzewiem a spadek powierzchni sośnin i olszyn. Roczny etat pozyskania został wykonany w 98%.

Plan III rewizji urządzania lasu sporządzono na okres od 1.01.1999 do 31.12.2008 r. Przyjęto w nim 10 letni etat w wysokości ok. 573 tys. m3. 

W latach 2004-2005 przeprowadzony został gruntowny remont i rozbudowa dotychczasowej siedziby Nadleśnictwa Łosie. Zmodernizowany budynek oddano do użytku 14.02.2005 r. Oficjalnego otwarcia dokonał  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.