Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa istnieje jeden pomnik przyrody: stanowisko lilii złotogłów na stokach Jaworzyny Konieczniańskiej (oddz. 272g) uznany Rozp. Nr 32 Wojewody Nowosądeckiego. z dn. 27.12.1994 r. (Dz. U. Woj. Nowosądeckiego Nr 26/94 poz. 293).

Do roku 2002 r. na terenie Nadleśnictwa wykazywano pomnik przyrody w postaci grupy 62 szt. lip, ustanowiony Dec. RL-Vib-13/P/34/53 z dn. 28.12.1953 r. Pomnik ten został skreślony z rejestru na podstawie Rozp. Nr 14/02 Woj. Małop. z dn. 31.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 22, poz. 431).