Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin szlaków turystycznych

 

Regulamin udostępniania turystom gruntów leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie

Szlaki Turystyczne

 

 

 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie oświadcza, że jest zarządcą gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa udostępnionych  turystyce leśnej.
 2. Szlaki piesze i rowerowe Nadleśnictwa Łosie przeznaczone są do rekreacji  
  i wypoczynku turystów.
 3. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie Nadleśnictwa Łosie
  nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlakach odpowiada organizator.
 4. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Łosie oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 5. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na organizacje imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaku, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
 6. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej dopuszcza się jedynie  
  na wyznaczonych i oznakowanych drogach, trasach i na terenach ku temu przeznaczonych.
 7. Osoby korzystające z udostępnionych gruntów są zobowiązane
  do przestrzegania stałych zakazów wstępu wynikających z Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. tj:

- uprawy leśne do 4 m wysokości

- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne

- ostoje zwierząt

- źródliska rzek i potoków

- obszary zagrożone erozją

 

    Ponadto osoby korzystające zobowiązane są do:

     - nie uszkadzania i nie wycinania drzew i krzewów rosnących na udostępnionym      terenie,

- przestrzegania znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na udostępnionym terenie,

- korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,

-odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych przedmiotów osobistych,

- korzystania z udostępnionej infrastruktury sanitarnej i porządkowej zgodnie
 z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

- parkowania pojazdów mechanicznych, rowerów i innych, w miejscach wyznaczonych do postoju,

 1. Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych stanowią piktogramy namalowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych.
 2. Szlaki piesze i rowerowe mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaku mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 3. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 4. Korzystanie ze szlaku wiąże się z ryzykiem narażenia na oddziaływanie wielu czynników fizyko-chemicznych (m.in. nierówna i śliska bądź grząska nawierzchnia, intensywne opady atmosferyczne itp.)  i biologicznych (m.in. ukąszenia owadów, ryzyko ataku przez zwierzęta dziko żyjące np. w okresie rui itp.)
 5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się niezbaczanie z wyznaczonych szlaków.
 6. Zarówno poszczególne odcinki szlaku, jak i cały szlak mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób, dzikich zwierząt czy zagrożenia pożarowego. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością określoną treścią przepisów prawa.
 7. Po szlaku mogą poruszać się pojazdy osób uprawnionych (pracowników administracji leśnej) oraz maszyny służące m.in.  pozyskaniu, zrywce i wywozowi surowca drzewnego). W związku z tym użytkownik szlaku zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności celem uniknięcia ewentualnej kolizji.
 8. Na drogowych odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 9. W obrębie szlaku okresowo mogą być prowadzone czynności z zakresu gospodarki łowickiej (m.in.  polowania). Polowanie zbiorowe będzie sygnalizowane specjalnymi tablicami.
 10. Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszych i rowerzystów, winny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa (tel.: 18 35 34 719) lub organizatorowi turystyki pieszej i rowerowej.
 11. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu (zabierania ze sobą wytworzonych śmieci), ograniczania porozumiewania się z innymi uczestnikami w sposób hałaśliwy lub posługiwania się urządzeniami, które mogą powodować płoszenie zwierząt.
 12. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
 13. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 14. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Straży Pożarnej tel.: 998 lub Nadleśnictwa Łosie tel.:  18 35 34 719
 15. Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie, pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów.

 

 


ODWIEDŹ NADLEŚNICTWO ŁOSIE #PODRÓŻEW2020

#PODRÓŻEW2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą turystyczną.

Poniżej przedstawiamy Państwu obiekty turystyczne (współrzędne GPS) wraz z mapami oraz ich regulaminami

 • Bielanka-pole biwakowe; X 195464.7772, Y 652890.8075

 • Hańczowa-pole biwakowe; X 179045.1178, Y 656149.1065; wiata turystyczna

 • Regietów- pole biwakowe; X 180343.0002, Y 660790.2270

 • Kwiatoń-wiata turystyczna; X 185691.9544, Y 658576.8340

 • Kopiec w Śnietnicy; X 186071.2350, Y 648678.5875.