Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000 w Nadleśnictwie Łosie

Obszar Natura 2000 – teren o wyraźnie określonych granicach

 

  1. Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO)
  2. Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO)
  3. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty

 wyznaczony zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej do ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub populacji gatunków roślin lub zwierząt, innych niż ptaki, zagrożonych wyginięciem.

Podstawa prawna:

1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków zwana Dyrektywą Ptasią.

  1. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory zwana Dyrektywa Siedliskową.

 

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Łosie:

 

 

Nazwa

 

Kod obszaru

Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa (ha)

 

Typ obszaru

Beskid Niski

PLB 180002

16758,30

Ptasi

Ostoja Nietoperzy Powiatu Gorlickiego

PLH 120094

1840,93

Siedliskowy

Biała Tarnowska

PLH 120090

0,59

Siedliskowy

Wisłoka z dopływami

PLH 180052

0,30

Siedliskowy