Wydawca treści Wydawca treści

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Podstawa prawna:  Uchwała Nr XVIII/299/12 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1194 z dnia 20 marca 2012r.) Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Powierzchnia ogólna: 364 176 ha;

Powierzchnia na gruntach Nadleśnictwa: 16544,30 ha.

Czynna ochrona ekosystemów leśnych na terenie obszaru w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej obejmuje:

  • utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
  • sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych;
  • tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróżnorodności;
  • utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;
  • zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wyłączeniem terenów na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatunków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych;
  • pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumarłych, aż do całkowitego ich rozkładu;
  • zachowanie naturalnych śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności;
  • utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych oraz bioróżnorodności;
  • zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  • działania na rzecz czynnej ochrony oraz restytucji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.