Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych (HCVF)

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych (HCVF)

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika
z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Na terenach Nadleśnictwa Łosie  w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Rozmieszczenie lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.

 

Monitoring lasów HCVF prowadzony w sposób ciągły podczas pełnienia obowiązków służbowych leśniczych i podleśniczych wykazał, że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, a zachodzące zmiany wynikają jedynie z naturalnych procesów występujących w drzewostanach.

Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie dostępne są w załączniku poniżej.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Łosie na adres  losie@krakow.lasy.gov.pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wakacyjna działalność edukacyjno-promocyjna Nadleśnictwa Łosie

Wakacyjna działalność edukacyjno-promocyjna Nadleśnictwa Łosie

Koniec czerwca i lipiec w naszym regionie były miesiącami obfitującym w wiele wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które mieliśmy okazję uatrakcyjnić poprzez stoisko edukacyjno-promocyjne.

Nadleśnictwo Łosie wzięło udział w następujących wydarzeniach:

XI Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Powiatu Gorlickiego w Uściu Gorlickim (przy współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP odział w Gorlicach oraz UG Uście Gorlickie)

Piknik Rodzinnym z OSP Wysowa-Zdrój (przy współpracy z OSP Wysowa)

Piknik Rodzinny w Uściu Gorlickim (przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uściu Gorlickim)

Piknik Rodzinny w Klimkówce: Bezpieczeństwo-Zabawa-Nauka (przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach)

Stoisko Nadleśnictwa wyposażone w liczne eksponaty przyrodnicze oraz oferujące zabawy i konkursy, w których nagrodami były m.in. sadzonki drzew do samodzielnego posadzenia, cieszyło się ogromną popularnością wśród uczestników ww. imprez.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną.

Zapraszamy do odwiedzania naszych stoisk. Już wkrótce będziemy obecni na Święcie Rydza w Wysowej.