Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.

Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

·         opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

·         analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,

·         program ochrony przyrody,

·         określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Projekt Małej Retencji Górskiej

Projekt Małej Retencji Górskiej

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

 

 

Nadleśnictwo Łosie uczestniczy w projekcie Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", który trwał  od 2010 do 2014 r..

Projekt  dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach III osi priorytetowej.

 

 

W ramach projektu Nadleśnictwo Łosie planuje wykonać:

 

  1. Zabudowę szlaków zrywkowych, która ma na celu  ograniczenie nadmiernego spływu powierzchniowego  poprzez zabezpieczenie  odkrytych warstw gleby na szlakach zrywkowych oraz przywrócenie wody warstwom podskórnym gleby leśnej poza szlakami. Celem jest także przeciwdziałanie przedostawaniu się erodowanego materiału i zawiesiny do rzeki Ropa.
  2. Przebudowę brodów, co ma na celu zabezpieczenie ciągłości biologicznej górnego odcinka ( 70,9-78,7 km) rzeki Ropa oraz jej dopływów, w miejscach przecinania się cieków z drogami i szlakami leśnymi.  W takich miejscach  prędkość wody w korycie wzrasta, a w trakcie roztopów i większych opadów deszczu woda powoduje nadmierną erozję dna i brzegów,
  3. Modernizację oraz budowę nowych zbiorników wodnych, które  pełniły będą  funkcję „kałuż ekologicznych", stanowiąc sprzyjające siedlisko dla płazów, gadów oraz innych organizmów wodnych. Planowane obiekty zwiększą także atrakcyjność turystyczną i walory krajobrazowe kompleksów leśnych.

 

 

Do końca 2012 roku Nadleśnictwo w ramach projektu Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", wykonało zabudowę szlaków zrywkowych w Leśnictwach: Wysowa, Uście Gorlickie i Ropa:

 

fot. Paweł Rębisz

 

fot. Paweł Rębisz

 

Zbudowano 6 kompleksów zbiorników wodnych w Leśnictwach: Ropa, Izby, Wysowa, Stawisza i Brunary. Łącznie zbiorniki mogą zgromadzić przeszło 7 tys m3 wody.

Zbiorniki w bardzo krótkim czasie po wybudowaniu "ożyły", pojawiła się roślinność wodna, zaroiło się od żab i traszek a z wodopoju chętnie korzysta zwierzyna leśna.

 

fot. Paweł Rębisz

 

 

 

Wykonano także przebudowę brodów na górnym odcinku rzeki Ropa w Leśnictwie Wysowa

 

fot. Paweł Rębisz

 

fot. Paweł Rębisz