Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Łosie

Nadleśnictwo Łosie zarządza 16,8 tys. ha lasów państwowych i sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w 2.3 tys. ha lasów prywatnych.

Lasy Nadleśnictwa Łosie położone są Beskidzie Niskim, w dorzeczach Ropy i Białej, głównie na stokach i grzbietach pasm górskich, zbudowanych z  gruboławicowych, różnoziarnistych piaskowców i łupków tworzących flisz karpacki. Obecna rzeźba terenu jest  wynikiem procesów górotwórczych w orogenezie alpejskiej i działalności lodowców w okresie czwartorzędu. Powstały wówczas pasma i szczyty górskie, z których najwyższe to:  Lackowa (997 m n.p.m.), Ostry Wierch (930 m n.p.m.), Jaworzyna (881 m n.p.m.).

Przeważają gleby brunatne występujące na ponad 90 % powierzchni. Na pozostałej części występują gleby płowe, rdzawe,  glejowe, a w dolinach rzek mady rzeczne. W warunkach panującego klimatu umiarkowanego o charakterze klimatu górskiego oraz w wyniku długotrwałego procesu rozwoju roślinności, na glebach tych wykształciły się siedliska leśne. Przeważającym typem siedliskowym lasu jest las górski świeży, zajmujący ponad 93 % powierzchni. W pozostałej części występuje las górski wilgotny i las mieszany górski, a w terenach nadrzecznych las łęgowy górski i ols jesionowy górski.

W Nadleśnictwie Łosie dominują drzewostany bukowe i jodłowe. Istotny udział w składzie gatunkowym drzewostanów ma także sosna, pochodząca z okresu powojennych zalesień gruntów rolnych. Drzewostany sosnowe jako niezgodne z siedliskami górskimi od kilku dziesięcioleci są stopniowo przebudowywane na bukowo-jodłowe. W formie domieszki  w składzie gatunkowym występują właściwie wszystkie gatunki lasotwórcze. Znaczący udział wykazują: modrzew, jawor, świerk, olsza szara, brzoza, jesion, grab. Znaczenie biocenotyczne mają: wiązy, dęby, olsza czarna, osika, lipa, trześnia i in.

Lasy Nadleśnictwa Łosie charakteryzuje wyjątkowe bogactwo florystyczne.

Krzewy i rośliny runa to ważne elementy ekosystemu leśnego. Spośród nich występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej, m.in.: obrazki alpejskie, storczyk plamisty, podkolan biały, listera jajowata, gółka długoostrogowa, buławnik mieczolistny, kruszczyk błotny i szerokolistny, storczyk męski, dziewięćsił bezłodygowy, zimowit jesienny, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, pokrzyk wilcza jagoda, widłaki goździsty i jałowcowaty, paprotnik kolczysty, podrzeń żebrowiec.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wakacyjna działalność edukacyjno-promocyjna Nadleśnictwa Łosie

Wakacyjna działalność edukacyjno-promocyjna Nadleśnictwa Łosie

Koniec czerwca i lipiec w naszym regionie były miesiącami obfitującym w wiele wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które mieliśmy okazję uatrakcyjnić poprzez stoisko edukacyjno-promocyjne.

Nadleśnictwo Łosie wzięło udział w następujących wydarzeniach:

XI Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Powiatu Gorlickiego w Uściu Gorlickim (przy współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP odział w Gorlicach oraz UG Uście Gorlickie)

Piknik Rodzinnym z OSP Wysowa-Zdrój (przy współpracy z OSP Wysowa)

Piknik Rodzinny w Uściu Gorlickim (przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uściu Gorlickim)

Piknik Rodzinny w Klimkówce: Bezpieczeństwo-Zabawa-Nauka (przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gorlicach)

Stoisko Nadleśnictwa wyposażone w liczne eksponaty przyrodnicze oraz oferujące zabawy i konkursy, w których nagrodami były m.in. sadzonki drzew do samodzielnego posadzenia, cieszyło się ogromną popularnością wśród uczestników ww. imprez.

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną.

Zapraszamy do odwiedzania naszych stoisk. Już wkrótce będziemy obecni na Święcie Rydza w Wysowej.