Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych (HCVF)

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych (HCVF)

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika
z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Na terenach Nadleśnictwa Łosie  w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Rozmieszczenie lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.

 

Monitoring lasów HCVF prowadzony w sposób ciągły podczas pełnienia obowiązków służbowych leśniczych i podleśniczych wykazał, że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, a zachodzące zmiany wynikają jedynie z naturalnych procesów występujących w drzewostanach.

Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie dostępne są w załączniku poniżej.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Łosie na adres  losie@krakow.lasy.gov.pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kolejny obiekt mostowy wyremontowany

Kolejny obiekt mostowy wyremontowany

Z dumą informujemy, że w dniu 09.09.2022 r. zakończono realizację przedsięwzięcia w miejscowości Banica mającego na celu kompleksowe wyremontowanie mostu w ciągu drogi powiatowej Florynka-Izby.

Inwestorem zadania był Powiat Gorlicki. W ramach remontu wymienione zostały drewniane poprzecznice oraz słupki i pochwyt drewniany. Przyczółki mostu wzmocniono betonowymi płytami. Wykonana została również nowa nawierzchnia asfaltowa.

Dzięki remontowi most stał się o wiele bezpieczniejszy dla wszystkich użytkowników drogi. Jego poprzedni stan w zasadzie uniemożliwiał po nim ruch zarówno samochodów osobowych jak i tych przewożących drewno. Inwestycja pochłonęła blisko 250 tys. zł i była możliwa m.in. dzięki pomocy finansowej Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łosie  w wysokości 200 tys. zł.

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Gorlickiego na czele z Panią Starostą Marią Gubała  za podjętą współpracę, która zaowocowała poprawą bezpieczeństwa lokalnej społeczności.