Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych (HCVF)

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych (HCVF)

Lasy HCVF to lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Obowiązek wyznaczenia takich lasów wynika
z posiadanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council), który potwierdza, iż w lasach RDLP w Krakowie produkcja i pozyskiwanie drewna odbywa się przy jednoczesnym zachowaniu tych lasów żywotności oraz bogactwa bioróżnorodności.

Na terenach Nadleśnictwa Łosie  w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zidentyfikowano lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF – High Conservation Value Forests). Identyfikacji obszarów stanowiących lasy HCVF dokonano na podstawie „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" dla poszczególnych kategorii:

HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące,
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne
HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Rozmieszczenie lasów HCVF prezentują załączone poniżej mapy.

 

Monitoring lasów HCVF prowadzony w sposób ciągły podczas pełnienia obowiązków służbowych leśniczych i podleśniczych wykazał, że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, a zachodzące zmiany wynikają jedynie z naturalnych procesów występujących w drzewostanach.

Wyniki rocznego monitoringu drzewostanów HCVF w nadleśnictwie dostępne są w załączniku poniżej.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uwagi oraz własne propozycje dotyczące tworzenia nowych obszarów HCVF, a także opinie dotyczące wyznaczonych obszarów można zgłaszać do Nadleśnictwa Łosie na adres  losie@krakow.lasy.gov.pl


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

OCHRONA CISA POSPOLITEGO

OCHRONA CISA POSPOLITEGO

Nadleśnictwo Łosie uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków". Projekt dofinansowany jest przez NFOŚiGW (15%) oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (85%).

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2010-2014.

Projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i wielopłaszczyznowych działań, których efektem będzie ochrona istniejących skupisk cisa pospolitego Taxus baccata L., jego siedlisk oraz rzadkich gatunków grzybów współtowarzyszących, celem stworzenia dogodnych warunków rozmnażania i zabezpieczenia złożonej puli genowej na terenie Małopolski.

 

Nadleśnictwo Łosie w ramach projektu zaplanowało wprowadzenie cisa pospolitego w miejsca potencjalnego występowania. w 2014 r. założono uprawy cisowe o łącznej pow. 2,65 ha w Leśnictwie Stawisza w oddziałach 54c, 73i, 78a i b. Uprawy w ramach ich ochrony przed zwierzyną zostały ogrodzone oraz oznaczone.

fot. Krystian Plata

 

fot. Krystian Plata

fot. Paweł Rębisz

 

Nasadzenia  cisa wykonano również w formie żywopłotu wokół ogrodzenia gospodarstwa szkółkarskiego, w rzędzie co około 50 cm oraz osłonięto glebę wzdłuż nasadzeń matą ściółkującą, chroniącą przed nadmiernym zachwaszczeniem. Nasadzenia żywopłotowe stworzyły szpaler o długości około 500 m, który będzie pełnił funkcję osłony szkółki leśnej.

 

Działania promocyjne Projektu „CIS" na terenie Nadleśnictwa Łosie przeprowadzono 28.09.2014 r. w miejscowości Wysowa Zdrój, na imprezie plenerowej pn. „Święto Rydza", w której wzięło udział około 10 000 osób. W ramach promocji Nadleśnictwo ustawiło stoisko oznaczone roll-up projektu „CIS", gdzie przeprowadzono konkursy i quizy o tematyce przyrodniczej między innymi o biologii cisa pospolitego oraz samego projektu. Nagrodami w konkursach były gadżety z logiem projektu oraz 300 sadzonek cisa. Na imprezie zorganizowano również konkurs na scenie amfiteatru w parku zdrojowym w godz. 15.00 do 16.00, w którym wzięło udział 22 osoby – nagrodzone sadzonkami cisa i gadżetami, w trakcie tego konkursu przeprowadzono również pogadankę z informacjami na temat projektu. Pogadankę wysłuchała cała widownia zgromadzona w amfiteatrze tj. około 500 osób

fot. Paweł Rębisz

fot. Paweł Rębisz

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza