Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Wszystkie prace z zakresu zagospodarowania lasu w Nadleśnictwie Łosie realizowane są w oparciu o 10-letnie Plany Urządzania Gospodarstwa Leśnego.

Wśród głównych zadań hodowlanych określonych przez Plan Urządzania Lasu na lata 2009-2018, dla nadleśnictwa jest:

  • utrzymanie i poprawa zdrowotności lasów poprzez planowanie zabiegów, które zmierzają do osiągnięcia różnorodności gatunkowej, wiekowej i genetycznej przy możliwie maksymalnym wykorzystaniu procesów naturalnych,
  • przebudowa, często wielkoprzestrzennych układów drzewostanów przedplonowych i monokultur świerkowych, celem urozmaicenia ich struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej,
  • zachowanie, ochrona i wzbogacenie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych poprzez między innymi wprowadzanie w skład odnowień gatunków domieszkowych, preferowanie odnowienia naturalnego lasu oraz pozostawianie części zasobów drzewnych do naturalnego rozkładu.

 

Nadleśnictwo planuje w latach 2009-2018  następujące działania z zakresu odnowienia  i  pielęgnowania lasu:

 

Odnowienie lasu

 

-           odnowienia przy rębniach złożonych na – 1049 ha

-           podsadzenia, dolesienia i uzupełnienia na – 146 ha

 

Pielęgnowanie lasu

 

-           pielęgnowanie nowozakładanych upraw na – 1079  ha

-           pielęgnowanie upraw (CW) na  – 670  ha

-           pielęgnowanie młodników (CP) na  - 2848  ha

-           trzebieże na 10096  ha

 

 

Produkcja szkółkarska

 

Produkcja szkółkarska prowadzona jest na szkółce gruntowej w L-ctwie Magura o pow. produkcyjnej  0,34 ha, oraz na zmodernizowanej (dzięki dofinansowaniu środkami NFOŚiGW)  szkółce tunelowej w L-ctwie Ropa o pow. produkcyjnej  0,50 ha. Na szkółkach nadleśnictwo hoduje sadzonki głównych  gatunków lasotwórczych: głównie (jodła i buk) oraz domieszki jak (jawor, wiąz, czereśnię ptasią, lipę i modrzewia).

 

 

Nasiennictwo i selekcja

 

Baza leśnego materiału podstawowego służąca do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego w nadleśnictwie jest różnorodna. Stanowią ją wyłączone drzewostany nasienne (WDN), gospodarcze drzewostany nasienne(GDN), drzewa doborowe i źródła nasion.

 

Na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są:

 

-  cztery wyłączone drzewostany nasienne ( bukowe i jodłowe) o łącznej pow. 91,5 ha

-  gospodarcze drzewostany nasienne (bukowe, jodłowe i modrzewiowe) o łącznej pow. 113,91 ha

-  drzewa doborowe – łącznie 25 sztuk w tym jodły – 11 szt., buki – 9 szt., sosny – 5 szt.

-  pięć drzewostanów wytypowane jako źródła nasion (lipa, daglezja, czereśnia, klon i jawor)

-  w celu zachowania cennych populacji n-ctwo wyznaczyło jodłowy drzewostan zachowawczy o pow. 34,45 ha

 

W celu zachowania wartościowych zasobów genowych i poprawy jakości drzewostanów z nasion pochodzących z wyłączonych drzewostanów nasiennych nadleśnictwo zakłada uprawy pochodne (jodłowe, bukowe i modrzewiowe), których powierzchnia wynosi niespełna 200 ha.

 

Na terenie nadleśnictwa założone są również dwie uprawy testujące (jodły i buka) w ramach programu testowania potomstw.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

OCHRONA CISA POSPOLITEGO

OCHRONA CISA POSPOLITEGO

Nadleśnictwo Łosie uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków". Projekt dofinansowany jest przez NFOŚiGW (15%) oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (85%).

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2010-2014.

Projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i wielopłaszczyznowych działań, których efektem będzie ochrona istniejących skupisk cisa pospolitego Taxus baccata L., jego siedlisk oraz rzadkich gatunków grzybów współtowarzyszących, celem stworzenia dogodnych warunków rozmnażania i zabezpieczenia złożonej puli genowej na terenie Małopolski.

 

Nadleśnictwo Łosie w ramach projektu zaplanowało wprowadzenie cisa pospolitego w miejsca potencjalnego występowania. w 2014 r. założono uprawy cisowe o łącznej pow. 2,65 ha w Leśnictwie Stawisza w oddziałach 54c, 73i, 78a i b. Uprawy w ramach ich ochrony przed zwierzyną zostały ogrodzone oraz oznaczone.

fot. Krystian Plata

 

fot. Krystian Plata

fot. Paweł Rębisz

 

Nasadzenia  cisa wykonano również w formie żywopłotu wokół ogrodzenia gospodarstwa szkółkarskiego, w rzędzie co około 50 cm oraz osłonięto glebę wzdłuż nasadzeń matą ściółkującą, chroniącą przed nadmiernym zachwaszczeniem. Nasadzenia żywopłotowe stworzyły szpaler o długości około 500 m, który będzie pełnił funkcję osłony szkółki leśnej.

 

Działania promocyjne Projektu „CIS" na terenie Nadleśnictwa Łosie przeprowadzono 28.09.2014 r. w miejscowości Wysowa Zdrój, na imprezie plenerowej pn. „Święto Rydza", w której wzięło udział około 10 000 osób. W ramach promocji Nadleśnictwo ustawiło stoisko oznaczone roll-up projektu „CIS", gdzie przeprowadzono konkursy i quizy o tematyce przyrodniczej między innymi o biologii cisa pospolitego oraz samego projektu. Nagrodami w konkursach były gadżety z logiem projektu oraz 300 sadzonek cisa. Na imprezie zorganizowano również konkurs na scenie amfiteatru w parku zdrojowym w godz. 15.00 do 16.00, w którym wzięło udział 22 osoby – nagrodzone sadzonkami cisa i gadżetami, w trakcie tego konkursu przeprowadzono również pogadankę z informacjami na temat projektu. Pogadankę wysłuchała cała widownia zgromadzona w amfiteatrze tj. około 500 osób

fot. Paweł Rębisz

fot. Paweł Rębisz

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza

fot. Adrian Dusza