Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin i zaprosiło Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), we współpracy z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin (IPPC), do zorganizowania Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny - chronisz życie”.

 

Pod hasłem "CHRONIĄC ROŚLINY - CHRONICZ ŻYCIE

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/rozpoczely-sie-obchody-miedzynarodowego-roku-zdrowia-roslin

 

iałalność Lasów Państwowych w ochronie zdrowia roślin:

 1.  Chronimy zasoby genowe rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych, a także zagrożonych gatunków roślin zielnych i zachowujemy kolekcje roślin. Przykładem może być działalność leśnego banku genów, leśne arboreta i ogrody botaniczne , programy reintrodukcji i restytucji roślin np. cisa.
 2. Prowadzimy programy czynnej ochrony cennych siedlisk oraz gatunków roślin zagrożonych wyginięciem poprzez np. bieżące usuwanie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy poza obręb płatów siedliska przyrodniczego w borach chrobotkowych, poprawę warunków wodnych w borach i lasach bagiennych.
 3. Prognozujemy występowanie zagrożeń lasów ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.
 4. Zabezpieczamy lasy przed szkodnikami, chorobami, uszkodzeniem przez zwierzynę poprzez np. mikoryzację sadzonek drzew leśnych w szkółkach, zwalczanie szkodników owadzich w lasach, zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną.
 5. Chronimy skutecznie las przed pożarami m.in. poprzez rozwijanie i udoskonalanie systemu przeciwpożarowego i modernizację dróg przeciwpożarowych.
 6. Realizując program małej retencji zatrzymujemy wodę w lesie, dzięki czemu przeciwdziałamy suszy.
 7. Zwalczamy inwazję roślin inwazyjnych np. czeremchę amerykańską, chroniąc rośliny rodzime.
 8. Chronimy pszczoły – sprzymierzeńców roślin.
 9. Sadzimy drzewa zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej, co zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się populacji drzew i skutkuje trwałymi i zdrowymi drzewostanami.
 10. Sadząc coraz więcej gatunków drzew liściastych dbamy o poprawę zdrowotności lasów, zwiększamy ich różnorodność biologiczną i odporność na zmiany klimatyczne.  Przykładem może być przebudowa drzewostanów, sadzenie rodzimych drzew i krzewów, wprowadzanie domieszek biocenotycznych.
 11. Sadząc drzewa zwiększamy możliwość pochłaniania CO2 i produkcji O2 przez lasy oraz zwiększamy lesistość kraju. Dzieje się tak m.in. poprzez projekt rozwojowy Lasów Państwowych – Leśne Gospodarstwa Węglowe.
 12. Usuwamy śmieci z lasu.
 13. Utrzymując lasy w dobrym zdrowiu dostarczamy na rynek ekologiczne produkty z nich pochodzące: drewno, płody runa leśnego. Przykładem może być projekt rozwojowy Lasów Państwowych – Zdrowa żywność z Polskich Lasów.
 14.   Dbając o lasy stwarzamy możliwość wypoczynku, sportu i rekreacji dla każdego człowieka. Przebywanie w lesie oddziałuje pozytywnie na zdrowie, co można sprawdzić w ramach zorganizowanych akcji biegowych czy rowerowych lub indywidualnych wycieczek leśnych.

Źródło: portalpracowniczy.lasy.gov.pl